Avís legal

En compliment del que preveu l'article 10 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s'informa que www.gnacampingsolutions.com és un domini de l'empresa GNA Serveis Telemàtics, SL amb domicili social Plaça Independència 18 1r-3ª, telèfon +34 972 209 189, correu electrònic info@gna.es

La societat GNA Serveis Telemàtics, SL amb el CIF:B-17.456.773 que figura inscrita en el registre mercantil de Girona, volum 868, llibre 0, secció 8, foli 62, full GI-16478, inscripció 1a.

Política de privacitat

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o GDPR); la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, els informem que la Política de Protecció de dades i Política de privacitat de la nostra empresa, en el que es refereix al tractament de les seves dades personals, és la següent:
Responsable del tractament de les dades personals:
El responsable del tractament de les dades personals és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini els fins i mitjans del tractament. En aquest cas, les dades del responsable del tractament són els següents:
 • Identitat: GNA Serveis Telemàtic SL
 •  CIF: B-17456773
 • Adreça Postal: Plaça Independència 18 1r-3a de Girona
 •  Telèfon: +34 972.209.189
 • Adreça electrònica: info@gna.es
GNA Serveis Telemàtic SL en qualitat de responsable de les dades i de la pàgina web, de conformitat amb la normativa legal vigent, i en concret, amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD o GDPR), així com per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i del comerç Electrònic (LSSICE), us informem que tenim implementades mesures tècniques i organitzatives adequades, segons l'estat de la tècnica i el cost de la seva aplicació pel que fa als riscos i la naturalesa de les dades personals tractades, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades personals. Dades personals: Les dades personals són qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable ( «l'interessat»); es considerarà persona física identificable tota persona la identitat pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona. Hi ha una gran varietat d'informació que es considera dades personals, per exemple, el nom, informació de contacte, nombre d'identificació, IP de l'ordinador, etc. Per ampliar aquesta informació podeu consultar la web de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (http://www.agpd.es) o la de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/), entre d'altres.
Tractament de dades personals:
Es considera tractament de dades personals qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció de les dades.
Finalitat del tractament de dades:
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Les dades personals facilitades pels interessats seran utilitzades exclusivament per a les següents finalitats:
 • Contractació de productes i serveis: Gestionar i executar la prestació dels serveis i / o productes contractats o sol·licitats pels interessats, així com les gestions necessàries per dur a terme la relació precontractual i / o contractual amb l'interessat, la qual cosa inclou sol·licitar informació complementària, elaborar i remetre un pressupost, informar, tramitar, gestionar, modificar i qualsevol altra operació que sigui necessària per a la gestió de la seva petició o del servei o producte contractat, així com la posterior facturació i cobrament.
 • Consultes o contacte: Atendre, respondre i seguir les consultes i sol·licituds efectuades pels interessats i / o proporcionar informacions sol·licitades per l'interessat.
 • T'agradaria treballar amb nosaltres ?: Valorar i gestionar el seu currículum vitae i les dades acadèmiques i professionals que ens hagi facilitat, per als processos de selecció als quals s'hagi inscrit o els que s'adaptin al seu perfil professional, i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, i entre elles, posar-nos en contacte amb vostè per ampliar la informació o concertar una entrevista, en el supòsit en què l'interessat s'hagi donat d'alta en el formulari per a treballar amb nosaltres i / o ens hagi facilitat el seu currículum vitae.
 • Newsletter: Enviar comunicacions comercials publicitàries (newsletters) relacionades amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (correu electrònic, correu postal o telèfon), amb informació sobre els nostres serveis i productes, promocions i descomptes, invitacions a esdeveniments organitzats per l'empresa, etc. en el supòsit en què l'interessat hagi acceptat i consentit l'enviament de comunicacions comercials mitjançant l'alta i subscripció a la Newsletter. L'interessat rebrà un correu electrònic de confirmació d'haver-se donat d'alta.
 • Comunicar canvis en la política de privacitat: Notificar o comunicar canvis rellevants en la política de protecció de dades i de privacitat, avís legal o política de cookies o galetes informàtiques.
 • Estadístiques i enquestes: Realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada. I fer enquestes de satisfacció sobre els nostres productes amb la finalitat de millorar els serveis que oferim als clients. L'empresa li informa que no tractarà les seves dades personals per a cap altra finalitat llevat de les recollides en aquest apartat, llevat dels supòsits en què hi hagi una obligació legal o requeriment judicial. Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que comportin efectes jurídics per a l'interessat.
Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?
Les dades personals que ens ha proporcionat es conservaran durant el temps necessari per dur a terme el servei sol·licitat o contractat, i fins a un termini màxim de 5 anys a partir de l'última confirmació per part seva de l'existència d'interès en que mantinguem les seves dades . Això s'entén sense perjudici d'una possible conservació més prolongada a l'efecte d'un eventual compliment de les obligacions legals i per a l'exercici i seguiment de les accions legals i judicials que puguin ser pertinents.
Transcorreguts els terminis indicats es procedirà a l'eliminació de les dades personals.
 • Legitimació per al tractament de les seves dades
 •  La base legal per al tractament de les seves dades personals respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica per part de l'usuari en el moment d'acceptació d'aquesta Política de protecció de dades personals i de privacitat.
 • Així mateix, es detalla a continuació la legitimació per al tractament de les seves dades per a cadascuna de les finalitats del tractament de dades personals que s'han identificat amb anterioritat.
 • Contractació de productes i serveis: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la relació precontractual i / o contractual establerta entre les parts per a l'execució de la prestació dels serveis i / o productes contractats o sol·licitats pels interessats, i en concret, per a l'elaboració i remissió dels pressupostos i per a l'execució, realització i cobrament de la prestació contactada, si escau, així com el compliment de les obligacions mercantils, fiscals i comptables que corresponguin. Tot això en base al que preveu l'article 6.1 apartats a) ib) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades per a l'elaboració d'un pressupost o la contractació dels nostres productes o serveis impossibilitarà, per tant, la realització del pressupost o la prestació del servei o producte contractats.
 • Consultes i contacte: La base legal per al tractament de les seves dades personals és la possibilitat de donar resposta a les consultes lliurement plantejades pels interessats. Aquest tractament es realitza en base al que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) de l'RGPD.
 • T'agradaria treballar amb nosaltres ?: En cas que l'interessat s'hagi donat d'alta en el formulari per a treballar amb nosaltres i / o ens hagi facilitat el seu currículum vitae, la base legal per al tractament de les seves dades és la seva lliure acceptació i consentiment per tractar les seves dades personals i l'avaluació i gestió de la seva sol·licitud d'ocupació, tot això en base al que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà que es pugui gestionar i tramitar la seva sol·licitud d'ocupació.
 • Newsletter: En cas que l'interessat hagi marcat la casella corresponent a acceptar rebre comunicacions comercials publicitàries i / o s'hagi donat d'alta en els formulari newsletter, la base legal per enviar comunicacions comercials sobre productes i serveis és el propi consentiment lliure i exprés del interessat, que pot retirar en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment per a aquesta finalitat condicioni l'execució del contracte de d'habitació, si escau. Aquest tractament de dades personals es basa en el que estableix l'article 6.1 apartat a) de l'RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat de subscriure al newsletter o butlletí electrònic o de rebre comunicacions comercials amb informació dels nostres productes o serveis. L'informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulteu l'apartat "Dret de les persones interessades".
 • Comunicar canvis en la política de privacitat: La legitimació per a tractar les dades personals en aquest supòsit es basa en la conveniència de comunicar als interessats els canvis que puguin produir-se en la política de privacitat de l'empresa, així com en el seu lliure acceptació i consentiment per a aquest tractament, en base del que estableix l'article 6.1 apartats a) i b) de l'RGPD.
 • Estadístiques i enquestes: La legitimació per a tractar dades per a realitzar estudis d'estadístiques i enquestes dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada amb efectes jurídics per a l'interessat, es troba la lliure acceptació i consentiment de l'interessat per aquest tractament, en base del que estableix l'article 6.1 apartats a) de l'RGPD. L'informem que té dret a retirar el seu consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que desitgi retirar el seu consentiment, consulteu l'apartat "Dret de les persones interessades".

 

Destinataris de cessions o transferències de dades.
Per al millor compliment dels serveis que ens han estat sol·licitats, facilitem determinades dades a encarregats del tractament amb els que tenim subscrits els corresponents contractes en matèria de protecció de dades. En aquests casos, les dades que es faciliten són només les estrictament necessàries per a l'activitat concreta que es vagi a realitzar. A títol merament exemplificatiu s'enuncien els serveis que poden contractar-se a encarregats de tractament: proveïdors de serveis de hosting o allotjament, empreses de seguretat, assessorament fiscal, jurídic o legal, etc. La relació anterior es facilita a títol d'exemple i l'empresa pot utilitzar serveis d'empreses pertanyents a altres sectors d'activitat per poder prestar serveis de qualitat. Fora d'aquests casos, no s'ha previst cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. També es facilitarà informació a tercers en els supòsits en què així s'estableixi de manera imperativa per la normativa vigent o quan sigui requerit judicialment (administracions públiques, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat, agència tributària, etc.)
 
Drets de les persones interessades
L'informem que en la seva qualitat de persona interessada li corresponen els següents drets:
 • Dret d'accés: qualsevol persona té dret a conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal que tractem.
 • Dret de rectificació: les persones interessades tenen dret a sol·licitar la rectificació, complementació i / o correcció de les dades inexactes, incorrectes o incomplets.
 • Dret a supressió (també conegut com "dret a l'oblit"): les persones interessades, si ho consideren oportú, tindran dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que els concerneixen, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • Dret de cancel·lació: els interessats poden sol·licitar la cancel·lació de les seves dades.
 • Dret d'oposició: els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils, i en la resta de supòsits que estableix l'article 21 del RGPD. En cas que ho sol·liciti, l'empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • Dret de limitació en el tractament: en determinades circumstàncies que preveu l'article 18 RGPD els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament els conservarem per exercir o defensar reclamacions. En concret, té dret a limitar el tractament en els supòsits en què:
 1. L'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud dels mateixos.
 2. El tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
 3. El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 4. EL'interessat s'hagi oposat al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular a que les seves dades personals siguin objecte d'un tractament basat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; i / o el tractament sigui necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.
 • Dret a la portabilitat de les dades: els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, amb la finalitat que es puguin transmetre a un altre responsable, en els termes de l'article 20 del RGPD.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: els interessats tenen dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades que produeixi efectes jurídics.
 • Dret a retirar el consentiment prestat: els interessats tenen dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. Per retirar el seu consentiment respecte a la remissió de comunicacions comercials dels nostres productes i serveis Vegeu la secció "Com pot exercir els seus drets?". També podrà donar-se de baixa directament cada vegada que rebi una comunicació comercial per correu electrònic.Els interessats poden obtenir informació addicional sobre els seus drets a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (http://www.agpd.es) o a la de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/).
Com pot exercir els seus drets?
Pot exercir els seus drets mitjançant un escrit remès a l'adreça postal Plaça Independència 18 1r-3a de Girona (Espanya) o al correu electrònic info@gna.es, amb l'assumpte "Dades Personals" adjuntant una fotocòpia del seu document d'identitat o qualsevol mitjà anàleg establert en dret.
De què vies de reclamació disposa?
Si considera que els seus drets no han estat adequadament atesos, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades o davant de qualsevol autoritat de control competent.
Informació tractada
Quines categories de dades personals tractem?
Procurem que la informació que sol·licitem sigui la mínima i necessària per a la gestió de les finalitats que consten en aquesta Política de Protecció de dades i de privacitat. La nostra empresa pot tractar les següents categories de dades personals:
 • Dades identificatives: nom i cognoms, número d'identificació, país, etc.
 • Adreces postals o electròniques i número de telèfon.
 • Informació economicofinancera, per a la gestió del servei o producte sol·licitat i / o contractat i la seva posterior facturació i cobrament.
 • Informació comercial o de pertinença a una empresa, entitat o organisme.
 • Dades relatives als productes i serveis pressupostats o contractats
 • Codis o claus d'identificació que li hagin estat facilitats per la nostra empresa.
 • Dades acadèmiques i Informació laboral, en el cas que hagi decidit inscriure a una oferta de treball o remetre'ns el seu currículum vitae.
 • Dades de navegació en el lloc web. Per ampliar informació, consulteu l'apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.
No es tracten dades especialment protegides o categories especials de dades. Les categories d'interessats dels quals tractem les seves dades personals a priori són les persones interessades en els productes i serveis de la nostra empresa. També es considerarà interessats a les persones que es donin d'alta a la borsa de treball o remetin el seu currículum vitae. L'interessat garanteix que les dades personals que ha facilitat són veraces i es fa responsable de comunicar a l'empresa qualsevol modificació o error en els mateixos, responent per tant de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.
En cas que l'interessat pretengui comunicar dades personals de tercers, prèviament ha d'haver informat i haver obtingut el consentiment d'aquest, d'acord amb la nostra Política de Protecció de Dades i de privacitat. És per això, que en cas que l'usuari hagi introduït dades personals d'un tercer, declara i garanteix que compta amb el consentiment del tercer per a la comunicació de les seves dades i posterior tractament dels mateixos per part de la nostra empresa, així com que ha informat prèviament al tercer les dades faciliti del contingut de la present Política de Protecció de dades i de privacitat.
Dades personals que recollim de forma automàtica.
Quan l'interessat visita les nostres pàgines web recopilem certa informació automàticament, encara que al final no es realitza cap consulta o contractació. Aquesta informació pot incloure l'adreça IP, la data i l'hora en què s'ha accedit als nostres serveis, informació sobre el maquinari, el programari o el navegador d'internet que faci servir, l'idioma seleccionat, entre d'altres. Aquesta informació permet millorar els serveis i l'experiència de l'usuari en el lloc web, i identificar possibles usos fraudulents i possibles atacs a la seguretat del lloc web, així com realitzar estadístiques sobre l'ús i eficàcia de la pàgina web. Llevat que es detecti un ús fraudulent o contra la seguretat del web, aquestes dades no es conservaran. En cap cas es prendran decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l'usuari en base a aquesta informació. La legitimitat per aquest tractament ve reconeguda en el propi RGPD, en el considerant núm 49. Per ampliar informació, consulteu l'apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.
Enviament de comunicacions
Sempre que l'interessat realitzi una consulta, sol·liciti un pressupost o s'inscrigui en una oferta d'ocupació i / o remeti el seu currículum vitae, l'empresa pot posar-se en contacte amb l'interessat telefònicament o mitjançant enviament d'un correu electrònic. L'interessat rebrà un correu electrònic de confirmació en cas d'haver-se donat d'alta en el registre del newsletter o quan consenti rebre comunicacions comercials. D'altra banda, l'empresa podrà enviar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que ofereix sempre que així ho hagi consentit de manera expressa i específica mitjançant la validació de la casella habilitada a aquest efecte o mitjançant qualsevol manifestació de consentiment exprés en aquest sentit. L'interessat podrà retirar el seu consentiment per rebre qualsevol tipus de comunicació comercial en qualsevol moment enviant comunicació en els termes recollits en l'apartat "Dret de les persones interessades". Així mateix, aquesta possibilitat li serà oferta a la persona interessada també en cada comunicació comercial que rebi via correu electrònic o sms.
Comunicació de dades per part de menors d'edat
Els serveis oferts a través del lloc web només estan disponibles per a majors d'edat. Per tant, aquells que no compleixin amb aquesta condició hauran d'abstenir de subministrar informació personal al lloc web.
Links a pàgines web de tercers
La nostra pàgina web pot contenir enllaços a pàgines web de companyies i entitats de tercers. Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals dels seus usuaris, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat d'aquestes pàgines web que no són propietat de de l'empresa amb relació a l'ús, processament i protecció de dades personals.
Mitjans de comunicació social
La nostra empresa utilitza les xarxes socials per donar a conèixer els seus serveis i productes i compartir informació i experiències amb els seus usuaris i seguidors. Atès que no podem fer-nos responsables de la forma en què aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals, i que cadascuna d'elles té la seva pròpia política en la matèria, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat de cada xarxa social respecte al tractament que realitzen amb les dades personals dels seus usuaris, abans de fer-les servir.
Modificacions en la política de privacitat
L'empresa es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades i de Privacitat d'acord amb els tractaments de dades que realitzi i amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament al lloc web, de manera que recomana l'interessat que la revisi periòdicament per estar informat de com l'empresa tracta i protegeix les seves dades personals.
Preguntes i dubtes
Si té algun dubte o pregunta sobre aquesta política de privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@gna.es amb l'assumpte "Política Privadesa".